La noi ideile devin creaţie

Urbanism, PUD/PUZ

Elaboram studiile preliminare, planurile urbanism ( PUZ, PUD ) si regulamentele specifice in vederea obtinerii aprobarilor pentru reglementarea urbanistica ale diferitelor terenuri apartinand localitatilor rurale si urbane

ETAPELE DE REALIZARE A PROIECTULUI P.U.D. / P.U.Z.

Efectuarea masuratorilor topografice ale terenului analizat (planuri cadastrale)
Obtinerea avizelor de la furnizorii de utilitati, mediu, circulatie, precoordonare retele edilitare si altele, dupa caz.
Elaborarea planurilor pentru :

 • incadrarea in zona
 • functiuni (situatia existenta)
 • retele (situatia existenta)
 • circulatii/accese (situatia existenta)
 • regim de inaltime (situatia existenta)
 • functiuni (propunere)
 • retele (propunere)
  si a Regulamentului urbanistic (pentru P.U.Z.)


Obtinerea avizului de la comisia de urbanism a primariei
Discutarea si obtinerea aprobarii in cadrul Consiliului local
Obtinerea avizului prefecturii privind legalitatea hotararii de aprobare luata de consiliul local.

Planul Urbanistic Zonal – PUZ

Conform cu Legea 350/2001, modificat și completată prin Legea 289/2006, Planul Urbanistic Zonal (PUZ) este un proiect care are caracter de reglementare specifică detaliată a dezvoltării urbanistice a unei zone din localitate (acoperind toate funcțiunile: locuire, servicii, producție, circulație, spații verzi, instituții publice ș.a.m.d.) și asigură corelarea dezvoltării urbanistice complexe a zonei cu prevederile Planului Urbanistic General (PUG) al localității din care face parte. Prin PUZ se stabilesc obiectivele, acțiunile, prioritățile, reglementările de urbanism (permisiuni și resticții) ce vor fi aplicate în utilizarea terenurilor și conformarea construcțiilor din zona studiată. Cu alte cuvinte PUZ-ul reprezintă o fază premergătoare realizării investițiilor, prevederile acestuia realizându-se etapizat în timp și în funcție de fondurile disponibile. Elaborarea unui PUZ poate fi făcut numai ca urmare a impunerii acestuia printr-un certificat de urbanism, conform condiționărilor impuse prin PUG sau care s-a emis ca urmare a solicitării unor derogări de la Regulamentul Local de Urbanism (RLU) aprobat.

Stabilirea zonelor pentru care trebuie să se întocmescă Planuri Urbanistice Zonale se face de regul prin PUG.

Elaborarea și aprobarea unui PUZ este obligatorie în cazul:

 • zonelor centrale ale localităților;
 • zonelor protejate și de protecție a monumentelor, a complexelor de odihnă și agrement, a parcurilor industriale, a parcelărilor;
 • altor zone stabilite de autoritățile publice locale, potrivit legii;
 • modificarea funcțiunilor zonei;
 • modificarea regimului de construire;
 • modificarea regimului de înălțime, a înălțimii maxime admise și a Coeficientului de Utilizare a Terenului (CUT);
 • stabilirea sau modificarea perimetrelor edificabile față de aliniament (limita de proprietate dinspre domeniul public) și celelalte limite ale parcelelor; – extinderea perimetrului intravilan;
 • organizarea rețelei stradale;
 • organizarea arhitectural-urbanistică în funcție de caracteristicile structurii urbane;
 • modul de utilizare a terenurilor;
 • dezvoltarea infrastructurii edilitare;
 • statutul juridic și circulația terenurilor;
 • protejarea monumentelor istorice și servituții în zonele de protecție ale acestora;
 • tipul de parcele sau/și de situații pentru care reglementările urbanistice trebuie amănunțite printr-un Plan Urbanistic de Detaliu (PUD), în vederea emiterii autorizației de construire.

Planul Urbanistic de Detaliu – PUD

Planul Urbanistic de Detaliu (PUD-ul) reprezintă documentația aferent Planului Urbanistic General (PUG-ul) și Planului Urbanistic Zonal (PUZ-ul), care explică și detaliază conținutul acestor planuri, sub forma de prescripții și recomandări, corelate cu condiționările din Certificatul de Urbanism, în vederea urmăririi și aplicării lor. Conform Legii 350/2001, modificat și completat prin Legea 289/2006 Planul Urbanistic de Detaliu are caracter de reglementare specifică , prin care se asigură condițiile de amplasare, dimensionare, conformare și echipare edilitară a unuia sau mai multor obiective pe una sau mai multe parcele adiacente, în corelare cu funcțiunea predominantă și cu vecinatățile imediate.

Totodata PUD-ul constituie documentația prin care se asigură condițiile de amplasare, dimensionare, conformare și servire edilitară, a unuia sau mai multor obiective, pe o parcelă, în corelare cu funcțiunea predominantă și vecinătățile imediate (se studiază mai multe amplasamente, opțiunea pentru realizarea unei construcții compatibil cu funcțiile urbane). PUD-ul este de fapt documentul consultat de comisia de urbanism atunci când este cerut un Certificat de Urbanism sau o Autorizație de Construire. Daca nu există PUD pentru terenul respectiv, autoritățile locale vor cere mai întâi întocmirea lui, pe baza PUG-ului i PUZ-ului. Elaborarea unui PUD poate fi făcut numai ca urmare a impunerii acestuia printr-un certificat de urbanism, conform condiționărilor din PUG/PUZ sau care s-a emis ca urmare a solicitării unor derogări de la Regulamentul Local de Urbanism (RLU) aprobat.

Astfel, Planul Urbanistic de Detaliu poate reglementa:

 • modificarea Procentului de Ocupare a Terenului (POT);
 • modificarea distanțelor dintre perimetrul edificabil și limitele laterale, posterioare ale parcelei;
 • asigurarea accesibilității pe parcelă și racordarea la rețelele edilitare;
 • permisivitățile și constrângerile urbanistice privind volumele construite și amenajările aferente;
 • relațiile funcționale și estetice cu vecinătatea;
 • compatibilitatea funcțiunilor și conformarea construcțiilor, amenajărilor și plantațiilor;
 • regimul juridic și circulația terenurilor și construcțiilor (inclusiv propunerea de concesionare a terenurilor);

Elaborarea PUD-ului și a documentațiilor pentru avizele/acordurile aferente sunt misiuni suplimentare ale arhitectului cu drept de semnătură, neincluse în onorariul de proiectare de bază și fac obiectul unor tarifări separate.

Realizare site web HASS Web Design