La noi ideile devin creaţie

Receptie/Cartea tehnica

RECEPTIA LUCRARII

Receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora este actul prin care investitorul certifica realizarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, in conformitate cu prevederile contractuale si cu cerintele documentelor oficiale si declara ca accepta sa preia lucrarile executate si ca acestea pot fi date in folosinta.

Receptia constructiilor se face prin proces – verbal de receptie, pe baza proiectului tehnic avand documentatia D.T.A.C. avizata, intocmit de catre o comisie formata din:

 • reprezentantul Inspectoratului de Stat in Constructii ;
 • reprezentantul autorizatorului (primariei) printr-un membru al compartimentului Disciplina in Constructii;
 • reprezentantul proiectantului, prin arhitect si inginerul – proiectant al structurii de rezistenta ;
 • reprezentantul beneficiarului prin dirigintele de santier. Cu aceasta ocazie proiectantul da o declaratie de conformitate prin care se atesta ca imobilul supus receptiei este conform proiectului. Receptia constructiei se poate face numai daca imobilul este realizat cel putin la faza “rosu” avand inchiderile exterioare (ferestre, usi) si acoperisul executate.

Comisia de receptie examineaza:

a) respectarea prevederilor din autorizatia de construire, precum si avizele si conditiile de executie impuse de autoritatile competente.
Examinarea se va face prin:
- cercetarea vizuala a constructiei;
- analiza documentelor continute in cartea tehnica a constructiei;
b) executarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului, ale documentatiei de executie si ale reglementarilor specifice, cu respectarea exigentelor esentiale, conform legii;
c) referatul de prezentare intocmit de proiectant cu privire la modul in care a fost executata lucrarea.
Investitorul va urmari ca aceasta activitate sa fie cuprinsa in contractul de proiectare;
d) terminarea tuturor lucrarilor prevazute in contractul incheiat intre investitor si executant si in documentatia anexa la contract.

In cazurile in care exista dubii asupra inscrisurilor din documentele cartii tehnice a constructiei, comisia poate cere expertize, alte documente, incercari suplimentare, probe si alte teste.

INTOCMIREA  CARTII  TEHNICE  A  CONSTRUCTIEI  SI  RECEPTIA LUCRARILOR  EXECUTATE

Cartea  tehnica  a  constructiei  reuneste  ansamblul  documentelor  tehnice referitoare  la  proiectarea,  executia,  receptia,  exploatarea  si  urmarirea  comportarii  in timp  a  constructiei  si  instalatiilor  aferente  acesteia  si trebuie  sa  cuprinda  toate  datele  si  informatiile  necesare  pentru  identificarea  si  evaluarea  starii  tehnice  a  evolutiei  ei  in  timp.

CUPRINSUL  CARTII  TEHNICE  A  CONSTRUCTIEI 

- conform  Anexei  nr.  6  la  HGR  273/1994  care aproba  “Regulamentul  de  receptie  a  lucrarilor  de  constructii  si instalatii  aferente   acestora”,  este  urmatorul:
Centralizatorul  cartii  tehnice  (fisa  cu  date  sintetice  privind  constructia,  borderoul general  al dosarelor  cu  documentatia  de  baza  si  copiile  borderourilor  fiecarui  dosar  in parte  ).

Capitolul  “A” -Documentatia privind  proiectarea :

 • acte  referitoare  la  tema  de  proiectare  si  amplasarea  constructiei;
 • avize  care  au  fundamentat  elaborarea  proiectului;
 • documentatia  tehnica  a  constructiei  efectiv  realizate  (arhitectura,  detalii  de executie  pentru  structura  de  rezistenta,  schemele  de  instalatii ) ,  cu toate  modificarile  aduse  pe  parcursul  excutiei  de  catre  proiectant,  constructor sau  beneficiar  (  investitor )  prin  dispozitii  de  santier sau  proiecte  modificatoare;
 • breviarele  de  calcul  pe  specialitati;
 • indicarea  distincta  a  diferentelor  fata  de proiectele  tehnice  si  detaliile  de  executie  initiale,  cu  precizarea  cauzelor  care   au  condus  la  aceste  diferente;
 • caietele  de  sarcini  privind  executia  lucrarilor.

Capitolul  “B”  Documentatia  privind  executia:

 • autorizatia  de  construire  (  inclusive  planurile-anexa  vizate  spre neschimbare  );
 • procesele  verbale  de  receptie  a  terenului  de  fundare,  a  fundatiilor,  a  structurii de  rezistenta  si a  lucrarilor  ascunse,  procesele  verbale  de  admitere  a  fazelor  determinante  ale  executiei;
  in  situatia  cand  executia  lucrarilor  de  construire  nu  a  fost  urmarita  de  un  diriginte  de  santier  atestat  si  nu s-au incheiat    procesele  verbale  pentru  fazele  determinante  si  lucrarile  ascunse,  comisia
  pentru  receptia  lucrarilor  va  solicita  elaborare  unei  expertize  tehnice  care  sa  ateste  calitatea  executiei;  dupa  caz  expertiza  tehnica  va  preciza  solutiile  de  remediere  care  se  impun  si   va  cuprinde procesele  verbale  care  sa  certifice  executare  intocmai  a  acestora;
 • certificatele  de  calitate,  condica  de  betoane,  rezultatul  incercarilor  de  rezistenta,  ale betoanelor,  certificatele   de  calitate  pentru  materialele  puse  in  opera,  registrul  proceselor  verbale  de   lucrari  ascunse,  notele  de  constatare, ale  autoritatilor  de  control, registrul  de  dispozitii  si  note  de  santier,  jurnalul  principalelor  evenimente  (  inundatii,  seisme,  temperature  excesive,  etc.),  caietele  de  atasament  s.a.
 • procesele  verbale  privind  montarea  instalatiilor  de  masurare    prevazute prin proiectul de urmarire in timp a comportarii constructiei, inclusive citirile initiale de la care incep masuratorile(daca este cazul).
 • expertiza tehnica,verificari de teren sau cercetari suplimentare, necesare ca urmare a unor accidente tehnice sau a unor greseli tehnice (daca este cazul);

Capitolul”C”-Documentatia privind receptia lucrarilor executate:

 • procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor si cel final;
 • alte acte incheiate ca urmare a cererilor comisiilor de receptie privind verificari sau cercetari suplimentare,cu indicarea rezultatelor acestora si a modului de rezolvare.

Capitolul”D”- Documentatia privind urmarirea comportarii constructiei in exploatare si interventiile in timp:

 • prevederile scrise ale proiectantului privind urmarirea comportarii constructiei, instructiunile de exploatare si intretinere, lista prescriptiilor tehnice de baza care trebuie respectate pe timpul exploatarii constructiei;
 • proiectele de modificare a constructiei dupa receptia finala (cand este cazul);
 • acte de constatare a eventualelor deficiente aparute dupa receptia finala si masurile de interventie luate;
 • procese verbale de predare-primire a constructiei la schimbarea proprietarului;

Fazele determinante se stabilesc de proiectanti pe specializari: arhitectura, rezistenta, instalatii. Acestea se realizeaza la acele etape ale lucrarilor care afecteaza iremediabil executia in continuare a lucrarilor. Fazele determinante fac parte in mod obligatoriu din proiectul tehnic.

Fazele determinante intalnite de obicei sunt urmatoarele:

 • Trasare constructiei;
 • Verificarea naturii terenului de fundare si stabilirea corespondentei cu studiul geotehnic realizat si utilizat la faza de proiect;
 • Realizarea fundatiilor armate si nearmate;
 • Realizarea stalpilor si peretilor(lucrari care dupa turnare raman ascunse si nu mai pot fi verificate);
 • Realizarea placilor din beton armat(lucrari care dupa turnare raman ascunse si nu mai pot fi verificate);
 • Realizarea sarpantei;
 • Verificarea si realizarea probelor de presiune la instalatiile sanitare , termice si incendiu;
 • Realizarea probelor la instalatiile electrice;
 • Verificarea trasarii peretilor de compartimentare.

La fazele determinante participa de obicei:

 • Inspectorul din partea inspectoratului de stat pentru constructii;
 • Proiectantul lucrarii;
 • Beneficiarului investitiei;
 • Executantul;
 • Dirigintele de santier(sau dirigintii de santier);
 • Responsabilul tehnic cu executia.

Fazele determinante se incheie cu realizarea unui proces verbal. In cazul in care executia nu este realizata corespunzator faza determinanta se respinge si se sanctioneaza persoana responsabila– sau persoanele responsabile.

Inspectoratul de stat pentru constructii

Inspectoratul de stat pentru constructii este o instituie publica care are rolul de a verifica si certifica calitatea in constructii.
Este obligatorie anuntarea inceperii executiei unui imobil la inspectoratul de stat pentru constructii cu minim 10 zile inainte de inceperea executiei lucrarilor. Tot atunci se depune si programul de control al calitatii intocmit de catre proiectant.

Inspectorii de stat pentru constructii participa la fazele determinante date de catre proiectanti. Acestea vin pe teren impreuna cu dirigintele si proiectantul si verifica calitatea lucrarilor executate. In cazul in care ele nu sunt conforme se respinge faza determinanta si se pot da si amenzi in cazul in care exista persoane responsabile de esecul fazei determinante.

Inspectoratul de stat pentru constructii este institutia care atesta: dirigintii de santier, responsabilii tehnici cu executie, expertii tehnici, verificatorii de proiecte, etc…
Site-ul official al inspectoratului este: www.isc-web.ro

Realizare site web HASS Web Design