La noi ideile devin creaţie

Proiect arhitectura

La intocmirea unui proiect sunt stabilite mai multe faze de elaborare a acestuia:

 • studiu de (pre)fezabilitate
 • Documentatia Tehnica pentru Autorizatia de Construire (D.T.A.C.)
 • Proiect Tehnic (P.T.)
 • Detalii de Executie (D.E.)

Proiectul Tehnic (P.T.) si Detaliile de Executie (D.E.) reprezinta faze ale procesului de proiectare a constructiei prin care se asigura furnizarea de informatii complete asupra constructiei ce se va ridica. Prin ele se pun la dispozitia constructorului toate datele tehnice necesare executiei constructiei.

Aceste proiecte stau la baza evaluarii investitiei prin antemasuratori si devizul lucrarilor.

CONTINUT PROIECT D.T.A.C.

ARHITECTURA

Piese scrise
 • Lista si semnaturile proiectantilor
  Se completeaza cu numele si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru care raspund.
 • Memoriu general
  Date generale:
  Descrierea lucrarilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrarilor de constructii, facandu-se referiri la:
 • amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrarilor;
 • clima si fenomenele naturale specifice;
 • geologia si seismicitatea;
 • categoria de importanta.

Date si indici care caracterizeaza investitia proiectata, cuprinsi in anexa la cererea pentru autorizare:

 • suprafetele – construita desfasurata, construita la sol si utila;
 • inaltimile cladirilor si numarul de niveluri;
 • volumul constructiilor;
 • procentul de ocupare a terenului – P.O.T.;
 • coeficientul de utilizare a terenului – C.U.T.
Piese Desenate

Planuri generale
Plan de incadrare in teritoriu

 • plansa pe suport topografic vizata de Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, intocmita la scarile: 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dupa caz
  Plan de situatie
 • privind amplasarea obiectivelor investitiei – plansa pe suport topografic vizata de Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, intocmita la scarile: 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dupa caz, prin care se precizeaza:
  Piesele desenate privind arhitectura fiecarui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, dupa cum urmeaza:
 • planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane si supraterane, cu indicarea functiunilor, dimensiunilor si a suprafetelor;
 • planurile acoperisurilor – terasa sau sarpanta -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice si a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se executa invelitorile;
 • sectiuni caracteristice – in special pe linia de cea mai mare panta, acolo unde este cazul – care sa cuprinda cota ±0,00, cotele tuturor nivelurilor, inaltimile determinante ale acoperisului – cotele la coama si la cornise -, fundatiile cladirilor invecinate la care se alatura constructiile proiectate;
 • toate fatadele, cu indicarea materialelor si finisajelor, inclusiv culorile, cotate si cu indicarea racordarii la nivelul terenului amenajat;
 • in situatia integrarii constructiilor intr-un front existent, se va prezenta si desfasurarea stradala prin care se va arata modul de integrare a acestora in tesutul urban existent.

STRUCTURA

Piese scrise
 • Lista si semnaturile proiectantilor
 • Memoriu general
  Piese Desenate
  Planul fundatiilor

  Se redacteaza la scara 1:50 si va releva:
 • modul de respectare a conditiilor din studiul geotehnic;
 • masurile de protejare a fundatiilor cladirilor invecinate, la care se alatura constructiile proiectate.
  Detalii de fundatii

INSTALATII

Piese scrise
 • Lista si semnaturile proiectantilor
 • Memoriu general
  Piese Desenate
  Schemele instalatiilor – se prezinta parametrii principali si schemele functionale ale instalatiilor proiectate
  Dotari si instalatii tehnologice (daca este cazul)
  In situatia in care investitia urmeaza sa functioneze pe baza unor dotari si instalatii tehnologice, determinante pentru configuratia planimetrica a constructiilor, se vor prezenta:
 • Desene de ansamblu
 • Scheme ale fluxului tehnologic
  Fiecare plansa prezentata in cadrul Sectiunii – PIESE DESENATE va avea in partea dreapta jos un cartus, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de inmatriculare sau numarul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.

CONTINUT PROIECT PTh

Elaborarea proiectului faza PT / DDE (caiet de sarcini, liste de cantitati)

In aceasta etapa se completeaza documentatia tehnica si, eventual, economica pentru constructia noua, aceasta elaborandu-se la faza Proiect tehnic sau, dupa caz, Detalii de executie.

Parti scrise

 • descrierea amplasamentului, topografia, clima si fenomenele naturale specifice zonei, geologia, seismicitatea
 • prezentarea proiectului pe volume, brosuri, capitole
 • organizarea de santier, descriere sumara, demolari, devieri de retele etc.
 • caile de acces provizorii
 • sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon etc., pentru organizarea de santier si definitive
 • caile de acces, caile de comunicatii etc.
 • programul de executie a lucrarilor, graficele de lucru, programul de receptie
 • trasarea lucrarilor
 • protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier
 • masurarea lucrarilor
 • laboratoarele contractantului (ofertantului) si testele care cad in sarcina sa
 • curatenia in santier
 • serviciile sanitare
 • relatiile dintre contractant (ofertant), consultant si persoana juridica achizitoare (investitor)
 • memoriile tehnice, pe specialitati

Caiete de sarcini pe specialitati

Aceasta documentatie se refera la standardele materialelor folosite, tehnologia de executie a lucrarilor, probele, verificarile si testele necesare, modul de masurare cantitativa si calitativa, documentele pentru lucrarile ascunse care trebuie intocmite, conditiile de receptie si in fine sa poata defini cat mai exact calitatea finala a lucrarilor.

Caietele de sarcini reprezinta o parte a proiectului, prezentandu-se in brosuri distincte pe specialitati, si isi bazeaza informatia pe:

 • breviarele de calcul pentru dimensionari ale unor elemente
 • plansele desenate, a caror informatie o descrie si o dezvolta cu precizari si prescritii
 • caietele de sarcini reprezinta descrierea lucrarilor, solutiilor tehnice si tehnologice folosite pe categorii de lucrari. Ele contin nivelul de performanta al lucrarilor solutiilor tehnice si tehnologice folosite, caracteristicile si calitatile materialelor folosite, descriu lucrarile care se executa, calitatea, modul de realizare, testele, verificarile, si probele acestor lucrari, ordinea de executie si de montaj si aspectul final cu trimitere la standardele, normativele si prescriptiile tehnice in vigoare.
 • stabilesc responsabilitatile pentru calitatile materialelor si ale lucrarilor si reponsabilitatile pentru teste, verificari si probe
 • stabilesc modul de urmarire a comportarii in timp a lucrarii
 • descriu modul de desfiintare a constructiei

Impreuna cu plansele, caietele de sarcini constituie baza pentru determinarea cantitatilor de lucrari, costurilor lucrarilor si utilajelor, fortei de munca si dotarii necesare. Orice neclaritate in executia lucrarilor trebuie sa isi gaseasca precizari in caietele de sarcini.

Continutul caietelor de sarcini

 • breviarele de calcul pentru dimensiunarea elementelor de constructii si de instalatii
 • nominalizarea planselor care guverneaza lucrarea
 • proprietatile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste etc. Pentru materialele componente ale lucrarii, cu indicarea standardelor
 • dimensiunea, forma, aspectul si descrierea executiei lucrarii
 • ordinea de executie, probe, teste si verificari ale lucrarii
 • standardele, normativele si alte prescriptii care trebuie respectate la materiale, utilaje, confectii, executie, montaj, probe, teste si verificari
 • conditiile de receptie, masuratori, aspect, culori tolerante etc.

Listele cantitatilor de lucrari

Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare in vederea cuantificarii valorice si a duratei de executie a lucrarilor, si anume:

 • centralizatorul obiectelor, pe obiectiv
 • centralizatorul categoriilor de lucrari, pe obiecte
 • listele cuprinzand cantitatile de lucrari pe capitole de lucrari, aferente categoriilor de lucrari, cu descrierea in detaliu a acestora
 • listele cuprinzand cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotarile (dupa caz)
 • specificatiile tehnice

Partea desenata a fazei PT este compusa din

 • planuri generale
 • planurile de amplasare a reperelor de nivelment si planimetrice
 • planurile topografice principale
 • planurile de amplasare a forajelor, profilurilor geotehnice, inclusiv cu inscrierea in acestea a conditiilor si a recomandarilor privind lucrarile de pamant si de fundare
 • planurile principale de amplasare a obiectelor, inclusiv cote de nivel, distante de amplasare, orientari coordonate, axe, repere de nivelment si planimetrice, cotele +/-0.00, cotele trotuarelor, cotele si dstantele principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor etc.
 • planurile principale privind sistematizarea pe verticala a terenului, inclusiv inscrierea in acestea a volumelor de terasamente, sapaturi-umpluturi, depozite de pamant, volumul pamantului transportat (excedent si deficit), lucrarile privind stratul vegetal, precum si precizari privind utilajele si echipamentele de lucru, completari si alte date si elemente tehnice si tehnologice
 • Planurile principale privind constructiile subterane – amplasarea lor, sectiuni, profiluri longitudinale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj si armare, ariile si marca sectiunilor din otel, marca betoanelor, protectii si izolatii hidrofuge, protectii impotriva agresivitatii solului, a coroziunii etc.
 • planurile de amplasare a reperelor fixe si mobile de trasare
 • plansele principale ale obiectelor

Arhitectura va cuprinde planse principale privind arhitectura fiecarui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante, dintre care:

 • planul individual de amplasare
 • planurile de arhitectura ale nivelurilor subterane si spuraterane, ale teraselor, acoperisurilor etc., inclusiv cote, dimensiuni, suprafete, functiuni tehnologice, cu precizari privind materialele, confectiile etc.
 • sectiuni, fatade, detalii importante, cotate etc
 • tablouri de prefabricate, confectii
 • tablouri de tamplarii si tablouri de finisaje interioare si exterioare.

Plansele vor contine cote, dimensiuni, distante, functiuni arii, precizari privind finisajele si calitatea acestora etc.

Structura va cuprinde plansele principale privind alcatuirea si executia structurii de rezistenta, pentru fiecare obiect, si anume:

 • Planurile infrastructurii si sectiunile caracteristice cotate
 • Planurile suprastructurii si sectiunile caracteristice cotate
 • Descrierea solutiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de executie si montaj, reconmandari privind trasportul, manipularea, depozitarea si montajul, care se vor inscrie pe plansele principale.

Instalatiile vor cuprinde plansele principale privind executia instalatiilor fiecarui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante etc., si anume:

 • Planurile principale de amplasare a utilajelor
 • Scheme principale ale instalatiilor
 • Sectiuni, vederi detalii principale

Plansele vor contine cote, dimensiuni, calitatile materialelor, verificarile si probele necesare, izolatii termice, acustice, protectii aticorosive, parametrii principali ai instalatiilor.

Dotari si instalatii tehnologice vor cuprinde planuri principale de tehnologie si montaj, sectiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante, detalii montaj etc., si anume:

 • Desene de ansamblu
 • Schemele tehnologice ale fluxului tehnologic
 • Schemele cinematice, cu indicarea principalilor parametri
 • Schemele instalatiilor hidraulice, pneumatice, electirice, de automatizare, comunicatii, retele de combustibil, apa, iluminat etc., ale instalatiilor tehnologice
 • Planuri de montaj, geometrii, dimensiuni de am amplasare, prestatii, sarcini etc., inclusiv schemele tehnologice de montaj;
 • Diagramele, nomogramele, calculele ingineresti, tehnologice si de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii in functiune si exploatarii
 • Listele cu utilajele si echipamentele din componenta planurilor tehnologice, inclusiv parametrii, performantele si caractaristicile
 • Dotari de mobilier, inventar gospodaresc, paza contra incendiilor, protectia muncii etc.,
 • Planurile principale de amplasare si montaj, inclusiv cote, dimensiuni, sectiuni, vederi, tablouri de dotari etc.
 • Listele cu dotari, inclusiv parametrii, performantele si caracteristicele acestora

COSTURI PENTRU VERIFICARE PROIECT

Se supune verificarii documentatia tehnica elaborata de catre proiectanti, pe specialitati, in conditiile prevazute de lege.

Verificarea consta in a controla daca proiectul corespunde reglementarilor urbanistice si de arhitectura, standardelor de rezistenta si stabilitate, protectie impotriva focului, siguranta in exploatare, igiena, protectia mediului, hidroizolatie, economie de energie.

Verificarea se efectueazã de catre specialisti cu multa experienta in domeniu, atestati de catre ministerul de resort numiti verificatori.

In urma verificarii se intocmeste un referat de verificare ce insoteste proiectul in procesul de autorizare.

Verificarea tehnica de calitate a proiectelor are ca scop realizarea unor constructii care sa corespunda calitativ cel putin unor niveluri minime de performanta prevazute in Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare:
A – rezistenta si stabilitate;
B – siguranta in exploatare;
C – siguranta la foc;
D – igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;
E – izolatia termica, hidrofuga si economia de energie;
F – protectia impotriva zgomotului.

Costul verificarii poate avea valori fixe pe proiect sau se raporteaza la aria desfasurata a constructiei (0.1 – 0,2 euro mp ADC) ori la valoarea de proiectare.

Realizare site web HASS Web Design