La noi ideile devin creaţie

Executie

INCEPEREA LUCRARILOR

Lucrarile de construire pot incepe numai dupa ce a fost obtinuta Autorizatia de construire (A.C.) si au fost anuntate Primaria locala si Inspectoratul de stat in constructii . Anuntul se face cu minimum 5 zile inainte de inceperea lucrarilor.
La depunerea anuntului catre I.S.C. trebuie sa fi fost achitata taxa initiala catre acesta, in valoare de 0,1% din valoarea investitiei (taxa totala fiind de 0,8%).
La inceperea lucrarilor, la locul constructiei trebuie sa existe un panou (exemplu) de identificare a santierului de constructii pe care sunt inscrise date despre lucrare (denumire si adresa obiectiv, beneficiar, proiectant, constructor, nr. autorizatie de construire, termen de executie, data inceperii si finalizarii constructiei).

Formularele necesare, inclusiv formularul “model panou”, se elibereaza de catre Primaria locala, o data cu eliberarea autorizatiei de construire.

EXECUTIA LUCRARII

Pentru inceperea lucrarilor de executie constructorul trebuie sa aiba (de la primarie) Autorizatia pentru organizarea de santier POE. Constructia poate fi realizata in regie proprie sau cu o firma specializata.
In perioada executiei constructiei proiectantului ii revine obligatia de a urmari realizarea pe santier a fazelor determinante specificate in documentatia de autorizare.

Realizarea constructiei in regie proprie conduce la obtinerea unor costuri mai scazute. Aici exista insa riscul aparitiei unor erori grave in executare lucrarilor de construire, generate de necunoastere, folosirea de personal slab sau deloc calificat, aprecieri eronate ale cantitatilor de materiale si achizitionarea acestora la preturi mari sau necorespunzatoare calitativ. In aceasta situatie s-ar impune angajarea unui diriginte de santier. Codul constructiilor, deocamdata doar in forma de propunere, limiteaza drastic utilizarea regiei proprii la executia structurii de rezistenta a constructiilor.

Realizarea constructiei cu o firma specializata poate asigura calitatea lucrarilor de constructie si garantii din partea constructorului privind constructia, calitatea lucrarilor executate si incadrarea in termenele de executie planificate.
In conditiile supravegherii de catre un diriginte de santier independent a tuturor lucrarilor realizate pe santier si stabilirea unui pret ferm la inceperea constructiei, se asigura evitarea unor cheltuieli suplimentare dupa inceperea lucrarilor, fara rabat asupra cantitatii si calitatii materialelor introduse in opera precum si a calitatii reale a lucrarilor executate de catre constructor.

Lucrarile de construire trebuie sa se faca in conformitate cu prevederile proiectului aprobat.
Orice neconcordanta se considera nerespectare a autorizatiei de construire si se sanctioneaza ca atare.

Derogari de la prevederile proiectului se pot face prin dispozitii de santier emise de catre proiectant, la cererea beneficiarului, cu suportarea de catre cel din urma a costurilor suplimentare de proiectare.
Derogarile care afecteaza structura de rezistenta a constructiei nu sunt admise.

Proiect de organizare a executiei lucrarilor (POE)

Proiectul de organizare a executiei lucrarilor (P.O.E.) este necesar in toate cazurile in care se realizeaza o investitie. In situatia in care acesta nu se prezinta impreuna cu proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, se va obtine o autorizatie de construire separata de cea pentru investitia propriu-zisa.

Proiectul de organizare a executiei lucrarilor trebuie sa cuprinda descrierea tuturor lucrarilor provizorii pregatitoare si necesare in vederea asigurarii tehnologiei de executie a investitiei, atat pe terenul aferent investitiei, cat si pe spatiile ocupate temporar in afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public, dupa cum urmeaza:

I. Piese scrise

1. Lista si semnaturile proiectantilor
Se completeaza cu numele in clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru care raspund.
2. Memoriu
Acesta va cuprinde:

 • descrierea lucrarilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a constructiilor, amenajarilor si depozitelor de materiale;
 • asigurarea si procurarea de materiale si echipamente;
 • asigurarea racordarii provizorii la reteaua de utilitati urbane din zona amplasamentului;
 • precizari cu privire la accese si imprejmuiri;
 • precizari privind protectia muncii.

Elementele tehnice de avizare privind racordarea provizorie la utilitatile urbane din zona, necesare in vederea obtinerii acordului unic, se vor prezenta in cadrul fiselor tehnice intocmite in Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii – P.A.C. sau P.A.D., dupa caz.

II. Piese desenate
Plan general

a) la lucrarile de mai mare amploare se redacteaza o plansa realizata conform planului de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei, cuprinzand amplasamentul investitiei si toate amenajarile si constructiile provizorii necesare realizarii acesteia;
b) la lucrarile de mai mica amploare elementele de organizare a executiei lucrarilor vor putea fi prezentate si in planul de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

Fiecare plansa prezentata in cadrul sectiunii II “Piese desenate” va avea in partea dreapta jos un cartus, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de inmatriculare sau numarul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.

COSTURI PENTRU DIRIGENTIE DE SANTIER

Dirigintele de santier este persoana fizica imputernicita de catre investitor cu atributii si competente privind verificarea calitatii materialelor si produselor de constructii puse in lucrare si/sau cu verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii. El este, din punct de vedere tehnic, reprezentantul beneficiarului in raporturile sale atat cu executantul cat si cu proiectantul. In exercitarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, dirigintii de santier au urmatoarele obligatii:

 • Verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si a indeplinirii conditiilor legale cu privire la incadrarea in termenele de valabilitate;
 • Verificarea concordantei intre prevederile autorizatiei si ale proiectului;
 • preluarea amplasamentului si a reperelor de nivelment si predarea acestora executantului, libere de orice sarcina;
 • Participarea, impreuna cu proiectantul si cu executantul, la trasarea generala a constructiei si la stabilirea bornelor de reper;
 • Predarea catre executant a terenului rezervat pentru organizarea de santier;
 • Studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor si procedurilor prevazute pentru executarea constructiilor;
 • Verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificator atestati si existenta vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul;
 • Verificarea existentei programului de control al calitatii, cu precizarea fazelor determinante, vizat de Inspectoratul de Stat in Constructii;
 • Verificarea existentei si valabilitatea tuturor avizelor, acordurilor, precum si a modului de preluare al conditiilor impuse de acestea in proiect;
 • Verificarea existentei si respectarea „Planului calitatii” si a procedurilor instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva;
 • Verificarea respectarii legislatiei cu privire la produsele pentru constructii, respectiv, existenta documentelor de atestare a calitatii, corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in documentele de calitate, proiecte, contracte;
 • Interzicerea utilizarii produselor pentru constructii necorespunzatoare sau fara certificate de conformitate, declaratie de conformitate ori fara agrement tehnic (pentru materialele netraditionale);
 • Urmarirea realizarii constructiei in conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini, ale reglementarilor tehnice in vigoare si ale contractului;
 • Verificarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract si in normele tehnice in vigoare;
 • Interzicerea executarii de lucrari de catre persoane neautorizate conform reglementarilor legale in vigoare;
 • Participarea la verificarea in faze determinante;
 • Efectuarea verificarilor prevazute in reglementarile tehnice si semnarea documentelor intocmite ca urmare a verificarilor (procese–verbale in faze determinante, procese–verbale de lucrari ce devin ascunse etc.)
 • Interzicerea utilizarii de tehnologii noi neagrementate tehnic;
 • Asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in opera;
 • Urmarirea realizarii lucrarilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei acestora si admiterea la plata numai a lucrarilor corespunzatoare din punct de vedere cantitativ si calitativ;
 • Transmiterea catre proiectant (prin intermediul investitorului) a sesizarilor proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei;
 • Dispunerea opririi executiei, demolarii sau dupa caz, a refacerii lucrarilor executate necorespunzator de catre executant, in baza solutiilor elaborate de proiectant si vizate de verificator de proiecte atestat;
 • Verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, in cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale;
 • Urmarirea respectarii de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;
 • Preluarea documentelor de la constructor si proiectant si completarea cartii tehnice a constructiei cu toate documentele prevazute de reglemetarile legale;
 • Urmarirea dezafectarii lucrarilor de organizare de santier si predarea terenului detinatorului acestuia;
 • Asigurarea secretariatului receptiei si intocmirea actelor de receptie;
 • Urmarirea solutionarii obiectiunilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor si realizarii recomandarilor comisiei de receptie;
 • Predarea catre investitor / utilizator a actelor de receptie si a cartii tehnice a constructiei dupa efectuarea receptiei finale.

Dirigintii de santier poarta raspunderea in cazul neindeplinirii obligatiilor prevazute mai sus, precum si in cazul neasigurarii din culpa lor a realizarii nivelului calitativ al lucrarilor prevazut in proiecte, caiete de sarcini, in reglementarile tehnice in vigoare si in contracte.

Tariful perceput de un diriginte de santier poate varia intre 150 si 800 euro/luna, pe durata executiei, functie de frecventa vizitelor pe santier, valoarea si importanta obiectivului si categoria obligatiilor asumate de catre dirigintele de santier in fata beneficiarului.

Realizare site web HASS Web Design