La noi ideile devin creaţie

Autorizatie

Documentele necesare emiterii Autorizatiei de construire

 • cerere pentru emiterea autorizatiei de construire; download
 • actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa ii confere solicitantului dreptul de executie a lucrarilor de constructii (in copie legalizata);
 • certificatul de urbanism (in copie);
 • proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire – D.T.A.C., intocmit in baza prevederilor legale, inclusiv referatele de verificare si, dupa caz, referatul de expertiza tehnica – semnate si stampilate in original (doua exemplare);
 • fisele tehnice pentru obtinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum si, dupa caz, documentatiile tehnice necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt in competenta de obtinere a emitentului (doua exemplare);
 • avizele si acordurile obtinute de solicitant, stabilite prin certificatul de urbanism (in copie);
 • declaratie pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului;
 • documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de construire (in copie);
 • documentele de plata a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor si acordurilor necesare, comunicate o data cu certificatul de urbanism (in copie).
 • dovada achitarii taxei de timbru de arhitectura
 • certificat de rol fiscal  -  de impunere fiscala pentru imobilul care face obiectul solicitarii;

Termenul de depunere la autoritatea competenta (primarie) a dosarului în vederea obtinerii aprobarii autorizatiei de construire este termenul de valabilitate stabilit pentru certificatul de urbanism.

Termenul legal de obtinere a autorizatiei de construire este de 30 zile de la depunerea dosarului complet.

De obicei acest termen nu se respecta asa ca este bine sa luati în calcul acest termen ca un termen minim.

Se aplica prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 27/2004 privind autorizarea prin aprobare tacita.

Punerea în aplicare se face în urma unei hotarâri judecatoresti (deci ca urmare a unui proces intentat primariei).

Termenul de valabilitate stabilit pentru autorizatia de construire este de 12 luni de la eliberare, cu drept de prelungire 12 luni si este specificat în autorizatie. În interiorul acestui interval solicitantul este obligat sa înceapa lucrarile autorizate.

Valabilitatea autorizatiei se extinde pe toata durata de executie a lucrarilor prevazuta prin autorizatie.
Durata executarii lucrarilor se stabileste de catre emitentul autorizatiei de construire, pe baza datelor înscrise în cerere – respectiv în anexa la aceasta – conform prevederilor proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire – P.A.C.

Lucrările care se autorizează sunt:

 • lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinație sau de reparare a construcțiilor de orice fel, precum și a instalațiilor aferente acestora, cu excepția celor prevăzute la art. 8;
 • lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum și orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmeaz să fie efectuate la construcții reprezentând monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protec ie, stabilite potrivit legii;
 • lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare și reabilitare privind căi de comunicație, inclusiv lucrări de artă, rețele și dotări tehnico-edilitare, lucrări hidrotehnice, amenajări de albii, lucrări de îmbunătățiri funciare, lucrări de instalații de infrastructură, noi capacități de producere, transport, distribuție a energiei electrice și/sau termice, precum și de reabilitare și retehnologizare a celor existente;
 • împrejmuiri și mobilier urban, amenajări de spații verzi, parcuri, piețe și alte lucrări de amenajare a spațiilor publice;
 • lucrări de foraje și excavări necesare în vederea efectuării studiilor geotehnice, prospecțiunilor geologice, exploatărilor de cariere, balastiere, sonde de gaze și petrol, precum și alte exploatări de suprafață sau subterane;
 • lucrări, amenajări și construcții cu caracter provizoriu necesare în vederea organizării execuției lucrărilor de bază, dac nu au fost autorizate o dat cu acestea;
 • organizarea de tabere de corturi, căsuțe sau de rulote;
 • lucrări de construcții cu caracter provizoriu: chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere situate pe căile și spațiile publice, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame, precum și anexele gospodărești ale exploatațiilor agricole situate în extravilan;
 • cimitire și extinderi.

Lucrarile care nu necesita autorizația de construire

 • reparatii la imprejmuiri, acoperisuri, invelitori sau terase, atunci cand nu se schimba forma acestora si materialele din care sunt executate;
 • reparatii si inlocuiri de tamplarie interioara si exterioara, daca se pastreaza forma, dimensiunile golurilor si tamplariei;
 • reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit;
 • zugraveli si vopsitorii interioare;
 • zugraveli si vopsitorii exterioare, daca nu se modifica elementele de fatada si culorile cladirilor;
 • reparatii si inlocuiri la pardoseli;
 • reparatii si inlocuiri la finisaje interioare si exterioare – tencuieli, placaje, altele asemenea, la trotuare, la ziduri de sprijin si la scari de acces, fara modificarea calitatii si a aspectului elementelor constructive;i) lucrari de intretinere la caile de comunicatie si la instalatiile aferente;
 • lucrari de investigare, cercetare, expertizare, conservare si restaurare a componentelor artistice ale constructiilor;
 • lucrari de forajre si sondaje geotehnice pentru constructii de importanta normala sau redusa, situate in afara zonelor de protectie instituite pentru zacaminte acvifere.

Proiectele pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii (D.T.A.C.), precum si proiectele tehnice, pe baza carora se intocmesc acestea, se elaboreaza de colective tehnice de specialitate, se insusesc si se semneaza de cadre tehnice cu pregatire superioara numai din domeniul arhitecturii, constructiilor si instalatiilor pentru constructii, astfel: de arhitect cu diploma recunoscuta de Statul Român (membru OAR cu drept de semnatura), pentru proiectarea partii de arhitectura pentru obiective de investitii cuprinse la toate categoriile de importanta a constructiilor supraterane si a celor subterane; de ingineri constructori si de instalatii, cu diploma recunoscuta de statul roman, pentru partile de inginerie in domeniile specifice, pentru obiective de investitii cuprinse la toate categoriile de importanta a constructiilor supraterane si subterane, precum si la instalatiile aferente acestora; de conductor arhitect, urbanist si/sau de subinginer de constructii, cu diploma recunoscuta de statul roman, pentru cladiri de importanta redusa si aflate in afara zonelor protejate, stabilite conform legii.

În cazul schimbarii investitorului pe parcursul executarii lucrarilor, valabilitatea autorizatiei de construire se mentine, cu conditia respectarii în continuare a prevederilor acesteia, precum si a transcrierii actelor care confera dreptul de construire (titlul asupra imobilului) pe numele noului investitor. Celelalte acte, autorizatia de construire, avizele, acordurile, precum si documentatiile care au stat la baza eliberarii autorizatiei apartin de drept noului investitor (proprietar) prin efectul transcrierii titlului asupra imobilului.

Autorizația de Demolare

Desființarea, demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea parțială sau totală a construcțiilor și instalațiilor aferente construcțiilor, precum și a oricăror amenajari se poate face numai pe baza unei autorizații de desființare, emis în aceleași condiții cu autorizația de construire, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice și ale regulamentelor aferente acestora, potrivit legii. Astfel aceasta are termen de emitere de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, iar perioada de valabilitate este de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval în care solicitantul este obligat să înceapă lucrările. În această situație valabilitatea autorizației se extinde pe toat durata de execuție a lucrărilor. Prin excepție în cazul justificat în care lucrările de construcții nu pot fi începute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autorității emitente prelungirea valabilității autorizației cu cel puțin 15 zile înaintea expirării acesteia. Prelungirea valabilității autorizației se poate acorda o singur dată și pentru o perioad nu mai mare de 12 luni. Solicitantul Autorizației de Demolare poate fi orice persoan fizic sau juridic deținatoare a unui titlu asupra imobilului, care atestă dreptul de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donație, certificat de moștenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătoreasc etc.), sau a unui contract de concesiune, contract de cesiune, contract de comodat, ori a unui contract de închiriere (numai pentru construcții cu caracter provizoriu, cu acordul expres al proprietarului de drept).

Documentele necesare emiterii Autorizației de Demolare:

 • cerere pentru emiterea Autorizației de Desfiintare, completată cu elementele de identificare și datele tehnice conform Documentației Tehnice de obținere a Autorizaței de Demolare (D.T.A.D.);
 • actul doveditor al titlului asupra imobilului, care să îi confere solicitantului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții (în copie legalizată );
 • certificatul de urbanism (în copie);
 • proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de desființare – D.T.A.D., întocmit în baza prevederilor legale, inclusiv referatele de verificare și, dup caz, referatul de expertiză tehnică – semnate și ștampilate în original (dou exemplare);
 • fișele tehnice pentru obținerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum și, dup caz, documentațiile tehnice necesare emiterii avizelor și acordurilor care sunt în competența de obținere a emitentului (două exemplare);
 • avizele și acordurile obținute de solicitant, altele decât cele din competența de obținere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism (în copie);
 • declarație pe propria răspundere privind inexistența unor litigii asupra imobilului;
 • certificat de atestare fiscal privind valoarea de impozitare a imobilului (în copie);
 • documentul de plată a taxei de emitere a autorizației de desființare (în copie);
 • documentele de plată a taxelor legale pentru avizele și acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor și acordurilor necesare, comunicate o dată cu certificatul de urbanism (în copie).

Realizare site web HASS Web Design