La noi ideile devin creaţie

Certificat de urbanism proiectant case

DEPUNEREA DOCUMENTATIEI PENTRU CERTIFICATUL DE URBANISM

Documentele necesare pentru emiterea Certificatului de urbanism sunt:

 • cerere (formular completat) download;
 • actul de proprietate asupra terenului (in copie);
 • memoriu tehnic privind constructia ce se doreste a fi realizata;
 • planuri cadastrale scara 1/500 si 1/2000 cu figurarea amplasamentului constructiei;
 • dovada achitarii taxei de emitere a certificatului de urbanism (in functie de suprafata terenului);
 • in cazul oricaror operatiuni notariale – extras de carte funciara – nu mai vechi de 30 zile;
 • copie B.I./C.I.;
 • numar telefon;
 • dosar de incopciat.

Termenul de emitere – cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii, mentionandu-se in mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.

Termenul de valabilitate – se stabileste de catre emitent intre 6 si 24 de luni de la data emiterii. Prelungirea valabilitatii Certificatului de urbanism (CU) se poate face la cerearea titularului formulata cu cel putin 15 zile inaintea expirarii pentru o perioada de cel mult 12 luni si doar o singura data.

INTOCMIREA DOCUMENTATIEI PENTRU CERTIFICATUL DE URBANISM

Certificatul de urbanism nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii. Este un act de informare prin care autoritatile (consiliul local aferent), – in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dupa caz, avizate si aprobate potrivit legii, -  fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii si stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul amplasamentului, precum si lista cuprinzand avizele si acordurile legale, necesare in vederea autorizarii.

Scopul emiterii CU – pentru autorizarea executiei lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente precum si pentru autorizarea desfiintarii constructiilor.

Solicitantul – poate fi orice persoana fizica sau juridica interesata sa cunoasca informatii cu privire la imobil – teren sau constructii. Pentru emiterea certificatului de urbanism nu este necesar ca solicitantul sa detina un titlu asupra imobilului, actul fiind cu caracter de informare.

Acesta se va adresa autoritatilor cu o cerere prin care se solicita emiterea CU cu precizarea scopului solicitarii.

CE INFORMATII CONTINE CERTIFICATUL DE URBANISM

Datele de indentificare a imobilului pentru care este emis certificatul si a solicitantului

REGIMUL JURIDIC

 • situarea imobilului in intravilan sau in afara acestuia;
 • servitutiile care greveaza asupra imobilului;
 • restrictii de construire impuse asupra imobilului in conformitate cu documentatii de urbanism legal aprobate in conformitate cu Legea 50/1991;
 • includerea imobilului in lista monumentelor istorice si ale naturii sau in zona de protectie a acestora (daca este cazul).

REGIMUL ECONOMIC

 • folosinta actuala a imobilului;
 • destinatia stabilita prin planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate (extras din regulamentul local de urbanism afferent PUG sau PUZ) aprobat privind utilizari admise, utilizari admise, utilizari admise cu conditii, utilizari interzise.

REGIMUL TEHNIC

Informatii extrase din documentatiile de urbanism si regulamentele aferente sau din planurile de amenafare a teritoriului (pentru imobilele situate in extravilan) privind:

 • regimul de aliniere a terenului si constructiilor fata de drumurile publice adiacente;
 • retragerile minime obligatori la amplasarea constructiilor fata de proprietatile alaturate;
 • inaltimea maxima a constructiilor exprimata in metri in raport cu terenul amenajat si in numar de niveluri;
 • inaltimea la cornise;
 • inaltimea la coama;
 • echiparea cu utilitati existente si necesare;
 • circulatia pietonilor si a autovehiculelor, asigurarea accesului;
 • asigurarea stationarii vehiculelor;
 • elemente privind conformarea volumetrica si aspectului general al cladirilor in raport cu imobilele din zona;
 • materiale de finisaj extgerior (invelitoare, pereti ferestre);
 • dimensiuni goluri;
 • culori;
 • procentul maxim de ocupare a terenului P.O.T.;
 • coeficientul maxim de utilizare a terenului C.U.T.;
 • modul de acoperire (cu sarpanta sau in terasa)

Prin certificatul de urbanism se poate solicita elaborarea unui plan urbanistic zonal (PUZ) sau de detaliu (PUD), cu obligatia mentionarii ca proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii (DTAC) se va intocmi si cu obligativitatea respectarii intocmai a prevederilor acesteia. Aceasta solicitare se poate face in urmatoare situatii:

 • nu exista documentatii de urbanism aprobate;
 • prevederile documentatiilor de urbanism aprobate nu furnizeaza sufiente elemente necesare autorizarii;
 • se solicita o derogare de la prevederile documentatiilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului aprobate (atunci cand primarul sau comisia de urbanism a Consiliului Local nu sun de acord cu derogarea solicitata nu se va solicita elaborarea unui PUZ sau PUD).

AVIZELE si acordurile legale necesare autorizarii executarii lucrarilor de constructii

a) FURNIZORI DE UTILITATI:

 • utilitatile urbane
 • alimentare cu apa
 • canalizare
 • alimentare cu energie electrica
 • alimentare cu gaze naturale
 • alimentare cu energie termica
 • telecomunicatii
 • transport public
 • salubritate
 • drumuri judetene
 • prevenirea si stingerea incendiilor
 • protectia mediului
 • aparare civila
 • sanatatea populatiei

b)

Avize si acorduri care vor fi obtinute prin grija solicitantului autorizatiei de construire (sunt avize pentru situatii deosebite ca urmare a conditiilor speciale de amplasament sau a tipurilor de investitie), emise de:

 • Ministerul Transporturilor, Locuintei si Turismului (pentru investitii situate in zonele de protectie a monumentelor; pentru investitii situate la o distanta mai mica de 100m de Caile ferate; pentru investii cu acces din autostrazi si drumuri nationale, sau situate in zona de protectie a acestora;
 • Ministerul Culturii si Cultelor (sau Comisiile Zonale ale MCC – Protectia monumentelor) – pentru investitii asupra cladirilor cu statutul de monument; pentru investitii situate in zona de protectie a monumentelor; pentru cladiri de cult.
 • Ministerul Apararii Nationale – Statul Major General; Ministerul Administratiei si Internelor; Serviciul Român de Informatii (pentru investitii situate in vecinatatea sau alaturat unor obiective cu destinatie speciala situate in intravilan sau la o distanta mai mica de 2500m de obiective cu asemanea destinatie situate in extravilan)
 • Compania Nationala Apele Romane – pentru investitii care necesita alimentare cu apa din rauri, lacuri sau din panza freatica, care deverseaza ape menajere uzate sau meteorice in cursuri de apa; pentru orice investitie situata in zona de protectie a lacurilor, cursurilor de apa sau in zone inundabile.
 • Autoritatea Aeronautica Civila Romana pentru orice investie situata in zona de protectie a aeroporturilor sau pentru orice investitie cu înaltime mai mare de 45m

Avizul expertului tehnic pentru cerinta de calitate Af (rezistenta si stabilitatea terenurilor de fundare a constructiilor), altul decat verificatorul de proiect pentru cerinta Af (pentru partea din proiect referitoare la lucrarile de sustinere a sapaturilor si a fundatilor la constructiile care necesita executarea de sapaturi cu o adancime mai mare de 6m)

Acordul Inspectoratului de Stat in Constructii (pentru lucrari care necesita interventii asupra unor constructii existente)

Avizul proiectantului initial al cladirii sau expertiza tehnica elaborata de un expert tehnic atestat (pentru lucrari care necesita interventii asupra unor constructii existente)

Acordul (autentificat de un notar public) vecinilor (pentru constructii situate alaturat sau la mica distanta de constructii ale acestora si care impun luarea unor masuri de interventie pentru protejare: subzidiri, consolidari, etc.; in cazul amplasarii de constructii noi cu alte functiuni dacat ale vecinilor si daca prin natura acestora se produce poluare de orice fel: noxe, zgomote, vibratii, etc.;

Realizare site web HASS Web Design