La noi ideile devin creaţie

Autorizatii PSI / ISU

 Realizari documentatiii pentru autroizatia de pompieri

 Proiectare:
- Arhitectura (releveu situatie existenta, propusa)
- Instalatii (electrice, sanitare, termice, curenti slabi)
- Verificare de proiecte la cerinta "C" (securitate la incendiu)
- Expertize tehnice de securitate la incendiu

Servicii:
- Obtinerea avizelor aferente
- Obtinerea autorizatiei de construire / de securitate la incendiu (ISU/PSI)

 Autorizaţiile de securitate la incendiu se emit după efectuarea recepţiei la terminarea  lucrărilor, la darea în exploatare a construcţiilor sau amenajărilor noi, pe baza următoarelor  documente:

 1. cerere-tip – două exemplare;
 2. autorizaţia de construire – două exemplare în copie;
 3. avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului – original; în cazul pierderii avizului se depune fotocopia eliberată;
 4. scenariu de securitate la incendiu, piesele scrise şi desenate pe specialităţi din documentaţia tehnică la fazele de proiectare proiect tehnic – P.Th. şi detalii de execuţie, precum şi agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcţii cu rol de securitate la incendiu, dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect, procese-verbale de lucrări ascunse etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei esenţiale “securitate la incendiu” – două exemplare;
 5. referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială “securitate la incendiu” – construcţii şi instalaţii la fazele de proiectare proiect tehnic – P.Th. şi detalii de execuţie – două exemplare;
 6. procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor – două exemplare;
 7. opisul cu documentele depuse – două exemplare.  

 Pentru schimbările de destinaţie şi modernizări la construcţii şi amenajări care nu necesită autorizaţie de construire, autorizaţiile de securitate la incendiu se emit la darea în exploatare a construcţiilor sau amenajărilor, pe baza următoarelor documente: 

 

 1. cerere-tip – două exemplare;
 2. avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului – original, atunci când s-a emis; în cazul pierderii formularului care atestă existenţa avizului se depune fotocopia eliberată;
 3. raportul de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială “securitate la incendiu” şi referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială “securitate la incendiu” privind schimbarea destinaţiei/modernizării sau avizul proiectantului iniţial al construcţiei şi referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială “securitate la incendiu” – construcţii şi instalaţii – două exemplare;
 4. scenariul de securitate la incendiu – două exemplare;
 5. planul de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se lăţimea şi lungimea lor – două exemplare;
 6. documentaţia cuprinzând relevee la situaţia existentă şi planuri cu situaţia propusă pentru fiecare nivel, faţadă şi secţiune ale construcţiei realizate la scara 1:50 ori 1:100 şi, după caz, scheme ale instalaţiilor utilitare, cum sunt cele de gaze combustibile, electrice, de încălzire, de apă, de ventilare, de climatizare şi altele asemenea, precum şi ale instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor – două exemplare;
 7. opisul cu documentele depuse – două exemplare;
 8. piesele scrise şi desenate din documentaţia tehnică, cum sunt: detalii de execuţie, agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcţii cu rol de securitate la incendiu şi, după caz, dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect, proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, procese-verbale de lucrări ascunse etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei esenţiale “securitate la incendiu” – două exemplare.

 Avizele de protecţie civilă solicitate prin certificatele de urbanism au se emit pe baza  următoarelor documente:

 1. cerere-tip – două exemplare;
 2. certificat de urbanism – două exemplare în copie;
 3. plan de situaţie şi de încadrare în zonă – două exemplare în copie;
 4. plan de arhitectură al celui mai de jos nivel al construcţiei şi schema instalaţiilor de filtroventilaţie, pentru adăposturile cu capacitate mai mare de 50 de persoane, şi a instalaţiilor electrice din adăpost – două exemplare în copie;
 5. planul secţiunii verticale a clădirii cu instalaţiile de filtroventilaţie din adăpost, pentru adăposturile cu capacitate mai mare de 50 de persoane – două exemplare în copie;
 6. memoriu tehnic de specialitate – două exemplare în copie;
 7. opis cu documentele depuse – două exemplare.

Memoriul tehnic de specialitate cuprinde următoarele:

 1. date generale despre adăpost: necesarul de personal de adăpostit; echiparea cu instalaţii speciale, utilaje şi tâmplărie, grupuri sanitare; descrierea acceselor, grosimilor pereţilor şi planşeelor, sistemul de armare, pardoselile, finisajele, racordurile; instalaţiile de filtroventilaţie, electrice, sanitare, de încălzire şi altele asemenea;
 2. date privind echiparea cu instalaţii de filtroventilaţie, pentru adăposturile de protecţie civilă cu capacitate de adăpostire de peste 50 de persoane.

În cazul schimbării proprietarului pe parcursul duratei de viaţă a construcţiei, valabilitatea autorizaţiei de securitate la incendiu se menţine.

În cazul în care, în urma verificărilor efectuate, se constată neconformitatea construcţiilor sau amenajărilor cu condiţiile pentru care au fost autorizate, din diverse motive, cum sunt: schimbare de destinaţie, modificări, completări, reamenajări, modernizări, autorizaţiile de securitate la incendiu devin nule de drept, proprietarul având obligaţia reluării procesului de avizare şi autorizare, conform prezentelor norme metodologice.

Autorizaţiile de securitate la incendiu emise de inspectorate pot fi anulate de unităţile emitente, dacă pe durata exploatării construcţiilor sau amenajărilor se constată nerespectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, cuprinse în documentaţii, ori încălcarea gravă a reglementărilor specifice, în ceea ce priveşte: limitarea propagării incendiilor la vecinătăţi şi în interiorul compartimentelor de incendiu, protecţia şi evacuarea sigură a utilizatorilor, siguranţa forţelor care intervin pentru stingerea incendiilor ori în alte situaţii de risc, inclusiv asigurarea posibilităţilor eficiente de alimentare cu apă în caz de incendiu şi, după caz, cu energie a consumatorilor aferenţi sistemelor de protecţie prevăzute.

Anularea autorizaţiilor de securitate la incendiu se face de personalul anume desemnat din cadrul inspectoratelor, prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, comunicând despre aceasta altor autorităţi competente, conform procedurii elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

Realizare site web HASS Web Design